Μαθηματικά σε ένα λεπτό: Aριθμητική Peano

Δεν υπάρχει τίποτα απλούστερο από το $1,2,3, ...$ καταλαβαίνουμε ενστικτωδώς αυτούς τους αριθμούς και γι' αυτό ονομάζονται…